Algemene voorwaarden gesealde verspreiding

1. TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met Wijdverspreid B.V., met betrekking tot de door haar te verrichten diensten. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. AANBIEDINGEN, OFFERTES EN TARIEFLIJSTEN

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Wijdverspreid zijn vrijblijvend. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen de voor het geheel opgegeven prijs.

2.2 Elke aanbieding of offerte is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op de uitvoering onder normale omstandigheden. Mochten de in de aanbieding of offerte genoemde aantallen, formaten of gewichten gewijzigd worden, of bij de uitvoering van een opdracht afwijkingen worden geconstateerd met de voor deze opdracht uitgebrachte offerte, dan behoudt Wijdverspreid - ook wanneer reeds een opdrachtbevestiging heeft plaatsgevonden - zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aan of toestemming van de opdrachtgever het gewijzigde of afwijkende in rekening te brengen tegen de daarvoor dan geldende prijs en verplicht de opdrachtgever zich tot betaling daarvan.

2.3 Elke aanbieding, offerte c.q. tarieflijst heeft een geldigheidsduur van dertig dagen na datering.

3. TOTSTANDKOMING

Een overeenkomst met Wijdverspreid komt uitsluitend tot stand door schriftelijke bevestiging door Wijdverspreid of indien door ons uitvoering aan de opdracht wordt gegeven. Indien Wijdverspreid een opdrachtgever een orderbevestiging toezendt, geldt de inhoud van de orderbevestiging als volledig en juist, tenzij opdrachtgever direct, doch uiterlijk vier werkdagen (zijnde maandagen tot en met vrijdagen) voor de aanvang van onze productiewerkzaamheden ter voorbereiding van de verspreiding tegen de orderbevestiging schriftelijk protesteert. Wijzigingen in de overeenkomst gelden slechts, indien deze schriftelijk door Wijdverspreid zijn bevestigd.

4. PRIJZEN

4.1 De door Wijdverspreid opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.2 De door Wijdverspreid bevestigde prijzen gelden slechts voorzover de formaten, gewichten e.d. van de afgeleverde zaken overeenstemmen met de in de overeenkomst vermelde formaten, gewichten e.d. Indien het te bezorgen materiaal en/of de verpakking daarvan belemmeringen of problemen opleveren bij de bewerking, dan wel niet voldoen aan de condities zoals verwoord in het document Drukwerk- en aanleverspecificaties, welke is gepubliceerd op de website www.wijdverspreid.nl, is Wijdverspreid gerechtigd voorzieningen te treffen en een toeslag in rekening te brengen zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever. Retourvracht alsmede emballage komt voor rekening van de opdrachtgever.

4.3 Wijdverspreid is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die  verheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken

4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft Wijdverspreid bij langer lopende overeenkomsten (duurovereenkomsten) het recht om alle prijzen met ingang van ieder kalender jaar aan te passen overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (2007 =100) van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dan wel (mocht het CBS dit indexcijfer niet langer hanteren ) het indexcijfer dat hiermee het meest overeenstemt.

5. VERSPREIDINGSTERMIJN

5.1 Verspreidingstermijnen worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij een eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd.

5.2 Wijdverspreid spant zich in om zich zoveel mogelijk aan de verspreidingstermijnen te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een voortijdige verspreiding of een overschrijding van de verspreidingstermijn, of een verschuiving als gevolg van nationale of lokale feestdagen. Een zodanige voortijdige verspreiding of overschrijding verplicht Wijdverspreid  niet tot enige vergoeding, noch geeft zij opdrachtgever het recht betaling van facturen op te schorten, dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wel heeft opdrachtgever het recht om na het verstrijken van de verspreidingstermijn Wijdverspreid schriftelijk te sommeren binnen een redelijke termijn te verspreiden. Bij overschrijding van deze termijn heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.

5.3 Verspreidingstermijnen gelden slechts indien de te verspreiden materialen op de overeengekomen dag en locatie en op het overeengekomen tijdstip in het bezit zijn van Wijdverspreid. Bij niet tijdige aanlevering van de te verspreiden materialen is de opdrachtgever gehouden tot vaststelling van een nieuwe verspreidingstermijn, met inachtneming van de op dat moment  bestaande mogelijkheden voor uitvoering van de opdrachtdoor Wijdverspreid, hetgeen ter beoordeling staat van Wijdverspreid.

5.4 Wijdverspreid heeft het recht in die situatie 30% van de prijs van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht, naast de kosten van de opnieuw ingeplande verspreidopdracht in rekening te brengen. Alle kosten, voortvloeiende uit de niet tijdige aanlevering van de te verspreiden materialen komen voor rekening van opdrachtgever.

6. WEIGERING VAN LEVERING

Wijdverspreid behoudt zich het recht voor een opdracht niet of niet verder uit te voeren zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien:

• het te verspreiden drukwerk, monster of voorwerp naar inhoud, vorm of doel strijdig blijkt te zijn met enige wettelijke bepaling, de richtlijnen zoals verwoord in de codes van de Stichting Reclame Code, de openbare orde, de goede zeden of de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt, oneerlijke mededinging daaronder begrepen, of

• het te verspreiden drukwerk, monster of voorwerp niet machinaal te verwerken is of op andere wijze de verspreiding van zendingen van opdrachtgever of van derden dreigt te vertragen, in al welke gevallen de opdrachtgever wel gehouden is tot vergoeding van kosten, schaden en rente aan Wijdverspreid.

• het te verspreiden drukwerk strijdig is met het ondernemingsbelang van Wijdverspreid,  bijv. bezorgerswerving voor derden, of

• voor jongeren niet geschikt geacht drukwerk.

7. AFLEVERING VAN MATERIALEN

7.1 Aanlevering van drukwerk kan alleen plaatsvinden als opdracht is gegeven voor het verspreiden van een bepaalde folder. Aanlevering zonder opdracht of voorafgaande schriftelijke kennisgeving is voor eigen risico en in dat geval is Wijdverspreid gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen.

7.2 Het door Wijdverspreid te bezorgen of te verwerken materiaal dient tijdig en franco te worden aangeleverd conform de meest recente ‘Drukwerk en aanleverspecificaties’, zoals gepubliceerd op de website www.wijdverspreid.nl, op de bij de opdrachtbevestiging aangegeven locatie(s) en vergezeld

van begeleidingsbon en/of vrachtbrief. Verantwoordelijkheid wordt alleen aanvaard indien deze bon door Wijdverspreid of een door haar aangegeven derde is afgetekend.

7.3 Bij niet-franco levering worden betaalde vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Wijdverspreid om een niet-franco levering te weigeren. De door of namens de opdrachtgever aangegeven hoeveelheden mag Wijdverspreid als juist aannemen. Wijdverspreid is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een verschil tussen de aangeleverde en de overeengekomen hoeveelheid.

7.4 Te verspreiden drukwerken dienen gebundeld afgeleverd te worden tenzij er anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd is. De verpakking dient te geschieden in pakken van gelijke inhoud en hanteerbaar gewicht, max. 8 kilo. De hoeveelheid per pak dient duidelijk op de buitenzijde te worden vermeld, tenzij de hoeveelheid per pak op het verzendadvies is aangegeven. Edities dienen duidelijk per pak en per pallet herkenbaar te zijn.

7.5 Indien drukwerken niet op voornoemde wijze worden aangeleverd, zullen door Wijdverspreid extra kosten in rekening worden gebracht. Eveneens behoudt Wijdverspreid zich het recht voor om bij onjuiste aanlevering van drukwerken de zending te weigeren. Voor monsters en/of voorwerpen worden de afleveringsvoorwaarden per opdracht vastgelegd.

7.6 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de vervanging van de door haar afgeleverde respectievelijk haar transporteur afgeleverde pallets. Dit dient direct bij aflevering van de volle pallets met drukwerken plaats te vinden. Hierbij worden in ruil voor de geleverde hoeveelheid pallets op verzoek éénzelfde aantal gelijkwaardige lege pallets verstrekt.

8. OPSLAG EN VERVOER VAN MATERIALEN

8.1 De in opslag staande materialen bij Wijdverspreid zijn verzekerd tegen brand- en waterschade, explosie- en schade door vliegtuigongelukken. Alle vervoer van materialen ter uitvoering van een opdracht door Wijdverspreid geschiedt voor risico van de opdrachtgever en is dientengevolge niet  verzekerd. Het te verwerken of te bezorgen materiaal kandesgevraagd tegen diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadiging verzekerd worden, ten laste van de opdrachtgever. Bij niet verzekering door opdrachtgever aanvaardt Wijdverspreid voor de genoemde risico’s geen aansprakelijkheid. Ten aanzien van opslag en vervoer van monsters en voorwerpen gelden nadere in overleg met Wijdverspreid aan te geven regels. Zonder nadere instructie heeft Wijdverspreid het recht om restanten van drukwerken, zijnde drukwerken die resteren nadat de opdracht is uitgevoerd en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat verspreiding van het betreffende drukwerk op een ander moment niet meer verlangd zal worden, te vernietigen tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen.

8.2 Indien restanten op verzoek van de opdrachtgever worden geretourneerd, worden deze voor rekening van de opdrachtgever getransporteerd naar de door de opdrachtgever aangegeven plaats. Voor materialen van opdrachtgever, welke langer dan één week bij Wijdverspreid zijn opgeslagen, wordt aan de opdrachtgever een bedrag voor opslag in rekening gebracht. Dit bedrag wordt berekend per palletplaats per week.

9. EXCLUSIEVE VERSPREIDING

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, kan geen aanspraak worden gemaakt op exclusieve verspreiding van drukwerken, voorwerpen of monsters. Voor exclusieve verspreidingen worden per opdracht naast deze algemene voorwaarden nadere voorwaarden vastgesteld en gelden speciale tarieven.

10. BIJSLUITERS

Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijdverspreid bijsluiters e.d. in de te verspreiden drukwerken te stoppen of daaraan toe te voegen. Hiervoor gelden eveneens speciale tarieven welke op aanvraag worden verstrekt.

11. ANNULERING VAN EEN OPDRACHT

11.1 Annulering is tot de dinsdagochtend 9.00 uur voor de week van verspreiding mogelijk. Daarna wordt de annulering door Wijdverspreid op uitvoerbaarheid beoordeeld. Bij annulering van een opdracht tot verspreiding, heeft Wijdverspreid het recht minimaal 30% van het bij wel uitvoeren van de opdracht te factureren bedrag in rekening te brengen.

11.2 Annulering van een duurovereenkomst, of beperking van de in zo’n overeenkomst afgesproken omvang van de verspreidwerkzaamheden, zal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht conform de hiervoor beschreven regels terzake de annulering van een (individuele) opdracht.

12. BETALING

12.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Wijdverspreid is gerechtigd op elk moment gehele vooruitbetaling van de prijs dan wel enige andere zekerheid te verlangen voor de betaling van de prijs alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst. Bij gebruikmaking van TNT verzendingen dienen de daaraan verbonden kosten te allen tijde vooraf te worden voldaan.

12.2 Bij overschrijding van enige betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist en is opdrachtgever vanaf dat moment, rente verschuldigd van 2% per maand of per gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag, ook ingeval een betalingsregeling wordt overeengekomen. 12.3 Indien opdrachtgever nalatig blijft met nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, advocatenkosten en kosten van interne en externe adviezen daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag.

12.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langste openstaan, ook als de opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12.5 De opdrachtgever is niet bevoegd zijn betalingsverplichting op te schorten dan wel deze te verrekenen.

13. OPSCHORTINGS- EN RETENTIERECHT i

13.1 Bij niet nakoming door de opdrachtgever van een opeisbare vordering, heeft Wijdverspreid het recht de verdere nakoming van haar verbintenissen die voortkomen uit alle tussen Wijdverspreid  en opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaatsvindt, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende opschortingsrechten. Tevens worden bij niet nakoming door opdrachtgever van een opeisbare vordering alle vorderingen van Wijdverspreid op opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.

13.2 Bovenbedoeld opschortingsrecht komt Wijdverspreid ook toe indien zij goede gronden heeft om aan te nemen dat opdrachtgever toerekenbaar zal tekortschieten in de nakoming van een betalingsverplichting, tenzij door opdrachtgever voldoende zekerheid wordt gesteld. Deze aanname kan gebaseerd zijn op informatie van derde partijen, bijvoorbeeld een beoordeling van een kredietverzekeringsmaatschappij.

13.3 Wijdverspreid is bevoegd om de nakoming van een verplichting tot afgifte van materialen en/of restantzendingen, op te schorten tot al haar vorderingen op de opdrachtgever zijn voldaan, onverschillig of deze vorderingen betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Wijdverspreid ook ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren. Eén maand nadat Wijdverspreid haar retentierecht heeft ingeroepen, heeft Wijdverspreid  het recht de materialen van opdrachtgever of restanten voor rekening van opdrachtgever te laten vernietigen.

14. DUUROVEREENKOMST

In het geval er sprake is van een duurovereenkomst tussen Wijdverspreid en opdrachtgever, dient opdrachtgever, tenzij als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Wijdverspreid, bij beëindiging van de relatie rekening te houden met een redelijke opzegtermijn, waarbij wordt uitgegaan van een periode van één maand per jaar (of een gedeelte van een jaar), met een maximum van tien maanden.

15. KLACHTEN

15.1 Klachten dienen binnen vijf werkdagen na de laatste overeengekomen verspreidingsdag schriftelijk te worden gemeld bij Wijdverspreid. Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op grond van een klacht op te schorten.

15.2 Geen grond voor een klacht inzake niet ontvangen drukwerk wordt gevormd door:

a) Huizen zonder brievenbus of met een moeilijk bereikbare brievenbus, of huizen waar voor meerdere gezinnen slechts één brievenbus aanwezig is;

b) Woonhuizen of winkelcentra, waar de toegang tot de brievenbus afgesloten is;

c) Woonwagens of woonschepen;

d) Pensions;

e) Hotels;

f) Sanatoria;

g) Ziekenhuizen en industrieterreinen;

h) Bejaarden- en verzorgingstehuizen;

i) Wijken of straten waarin huizen gelegen zijn waar een ieder vrijelijk over drukwerk kan beschikken;

j) Wanneer blijkt dat een inwonende de klachtgever is en de hoofdbewoner het drukwerk wel heeft ontvangen;

k) Daar waar men op het erf of elders bijtende of loslopende dieren houdt of daar waar tuinhekjes op slot zijn of waar het anderszins voor een bezorger om welke reden dan ook bezwaarlijk en/of gevaarlijk is zich te begeven;

l) Vertragingen in de verspreiding door overmacht als bedoeld onder punt 16, waaronder tevens dient te worden verstaan uiterst slechte weersomstandigheden;

m) Adressen welke middels een sticker te kennen hebben gegeven geen drukwerk te willen ontvangen.

16. OVERMACHT

16.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

16.2 De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van Wijdverspreid te komen: uitermate slechte weersomstandigheden, werkstakingen, ernstige vorst, abnormale waterstanden, overstroming, stroomstoringen en alsmede elke omstandigheid van welke aard ook, waardoor het uitvoeren van de opdracht voor Wijdverspreid onmogelijk wordt of meer bezwaren oplevert dan Wijdverspreid bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten.

17. AANSPRAKELIJKHEID

17.1 Wijdverspreid besteedt de meeste zorg aan het adviseren en vaststellen van verspreidgebieden. De uiteindelijke beslissing en verantwoording voor de te verspreiden gebieden berust bij de opdrachtgever. Op verzoek ontvangt de opdrachtgever een specificatie van de te verspreiden gebieden op plaats en/of vier positioneel postcode niveau.

17.2 Wijdverspreid spant zich in voor een optimale verspreiding van de materialen van opdrachtgever. Wijdverspreid verleent geen garanties met betrekking tot de volledige uitvoering van de verspreidingsopdracht en de verspreidingsdichtheid van de materialen.

17.3 Ingeval van een niet volledige uitvoering van de verspreidingsopdracht, heeft opdrachtgever geen recht op teruggave en/of de waarde van de niet verspreide materialen.

17.4 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde over de aansprakelijkheid van Wijdverspreid, is Wijdverspreid in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, waarvan uitsluitend sprake is indien minimaal 40% van de totale drukoplage van minimaal 3.000 exemplaren niet of vertraagd is verspreid en naverspreiding in die plaatsen of gedeelten waar omissies werden aangetoond niet meer mogelijk is, slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

17.5 Iedere aansprakelijkheid van Wijdverspreid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen, aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

17.6 Wijdverspreid is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van verspreidingstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en of feestdagen en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever.

17.7 De door Wijdverspreid te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, zal in geen geval meer bedragen dan een zodanig bedrag als, gezien de omstandigheden van het geval, in redelijke verhouding staat tot het factuurbedrag en zal nooit meer bedragen dan dat factuurbedrag. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de te betalen schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan een zodanig bedrag als,

gezien de omstandigheden van de deelovereenkomst, in redelijke verhouding staat tot het factuurbedrag van de deelovereenkomst en zal nooit meer bedragen dan dat factuurbedrag.

18. AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN DOOR DATABASE AANGESTUURDE VERSPREIDING

Indien Wijdverspreid en opdrachtgever zijn overeengekomen dat de verspreiding van bepaalde zendingen van opdrachtgever door de database van de opdrachtgever of door de database van een door of ten behoeve van de opdrachtgever ingeschakelde derde wordt aangestuurd, geldt het volgende in aanvulling op het bepaalde in artikel 17. De verantwoordelijkheid voor de keuze van en de inhoud van de database en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gebruikte consumentendata en het integreren hiervan in het Netwerk Digitale Bezorgwijken systeem berust volledig bij opdrachtgever en Wijdverspreid aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid, ook niet indien Wijdverspreid opdrachtgever terzake heeft geadviseerd.

19. KWALITEITSBEHEERSING

19.1 Wijdverspreid spant zich in om een optimale verspreiding van het drukwerk te verzorgen. De kwaliteit van de verspreiding wordt door Wijdverspreid gecontroleerd aan de hand van een eigen kwaliteitsbeheersingssysteem. In dit systeem worden alle klachten over de verspreiding opgeslagen. Bij repeterende klachten of meerdere klachten die betrekking hebben op één bezorgwijk binnen de verspreidperiode van één week, onderzoekt Wijdverspreid het ontstaan van de klachten en neemt zij

indien nodig maatregelen. Daarnaast wordt de verspreidingskwaliteit gemeten en regelmatig gecontroleerd aan de hand van de rapportages van een door Wijdverspreid ingeschakeld onafhankelijk onderzoeksbureau.

19.2 Ondanks het feit dat Wijdverspreid geen garanties geeft met betrekking tot de kwaliteit van de verspreiding van het drukwerk, stelt Wijdverspreid het op prijs dat klachten over de verspreiding bij haar worden gemeld. Klachten over de verspreiding dienen dan wel binnen de in artikel 15 genoemde termijn en met inachtneming van het overigens in dat artikel bepaalde, schriftelijk bij Wijdverspreid te worden gemeld. Een klacht over de verspreiding wordt door Wijdverspreid te allen tijde geregistreerd in het kwaliteitsbeheersingssysteem.

19.3 Indien de juistheid van een klacht vastgesteld moet worden, dan kan zulks uitsluitend geschieden aan de hand van de door Wijdverspreid ontwikkelde methode van klachtenonderzoek. Deze methode meet de herinnering van ontvangst, die kan verschillen van de daadwerkelijke bezorging en wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren als (1) de interesse van de ontvanger (2) de opvallendheid van het drukwerk, (3) de frequentie van verspreiding (op jaarbasis) en (4) de waardering van het drukwerk. Aan de hand van drukwerken met een hoge waardering respectievelijk leesbereik, wordt gecontroleerd of verspreiding heeft plaatsgevonden. De uitkomst hiervan geldt als maatstaf voor al het drukwerk, ook van het drukwerk met een lagere waardering respectievelijk leesbereik.

20. TOEPASSELIJK RECHT EN DOMICILIEKEUZE

Op geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten met Wijdverspreid is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (“Weens Koopverdrag”) wordt door partijen nadrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Assen, tenzij Wijdverspreid de voorkeur mocht geven aan de rechter  ter plaatse van de vestiging of woonplaats van opdrachtgever of dwingend recht anders voorschrijft.


Gemeente Midden-Drenthe Gemeente Midden-Drenthe Gamma Gamma Tielbeke Tielbeke Planet Happy Planet Happy